top of page
Sertifika Programları

KOÇLAR İÇİN, PSİKOLOJİK ANTROPOLOJİ TEMELLİ KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Cultural Differences: Psychological Anthropological Perspective for Coaches

(KOÇLUK DEVAM EĞİTİMİDİR)

Program Description

Expat, mülteci, göçmen dolu çok kültürlü bir dünyada ve küresel kültür çağında kültür kavramına odaklanma ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda farklılıkları, çeşitliliği anlamak ve kültürlerarası yetkinlik kazanmak isteyenler için antropolojik bakış açısı önem kazanmaktadır. Antropoloji günümüzde şirketlerden dijital topluluklara, tüketicilerden sivil toplum kuruluşlarına her ölçekteki topluluğun biraraya geliş biçimlerini ve ilgili olguları anlamak üzere çalışma alanlarını genişletmektedir.

Kişisel ve profesyonel yolculuklarında koçlar, küresel şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına kültür konusunda derinleşmelerini gerektirecek çevrelerden birey, grup ve topluluklarla karşılaşmakta ve çalışmaktadırlar. Farklılıklara ve çeşitliliği anlamaya yönelik antropolojik yaklaşım, koçluk yolculuğunda önyargısız iletişim ve derin dinleme için önemli bir zemin sağlayacaktır. Bu yaklaşımın aynı zamanda, yerel kültüre bağlı değerler ve engeller üzerindeki küresel değişim baskısını anlamak, farkındalık yaratmak için koçları desteklemesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda, bu eğitim koçluk becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu programda farklı kültürlerden veya farklı kültürel çevrede çalışan danışanlara koçluk yapan, farklılığı ve çeşitliliği anlama konusunda derinleşmek isteyen koçlar hedeflenmektedir. Çeşitliliğin anlamsal ve toplumsal boyutlarını ele alan bu program, koçlara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan koçların kendi kültürel önyargılarıyla yüzleşmeleri ve danışanlarının kültürel eğilimleri hakkında farkındalık kazanmaları beklenmektedir. Eğitim süresince, koçlara kültürlerarası örnekler sunulacak, etik ve emik bakış açılarını tartışmaları için teşvik edilecek ve belirli bir vakaya odaklanmaları ve araştırmaları beklenecektir.

MODULE 1&2&3 DAYS: 21 hours

Bu program 4 modülden oluşmaktadır. İlk üç modül, birbirini izleyen üç hafta içinde üç ayrı günde gerçekleştirilecektir.

İlk modül, çeşitlilik ve farklılıkların “FARKINDALIĞI” hakkındadır. Bu modül verili açıklamaları parçalara ayıran sorular sorarak farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Kültür kavramı ve kültürün sınırları tartışmalarına odaklanmakta, antropolojiyi bir disiplin ve benzersiz bir yaklaşım olarak tanıtmaktadır. Bu modülün genel teması farklılıkları anlamamızın ve işbirliği yapmamızın gerekliliğidir. Farklılıkları anlamak için önce kendimizi bireyler olarak anlamalı ve konumlandırmalıyız. Bu düşünceden hareketle bu modül, kendini ve ötekini keşfetmeye yardımcı olacak uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

İkinci modül, “FARKLILIK ve ÇEŞİTLİLİKLERİ” anlamakla ilgilidir. Bu modülün amacı, insan deneyimi, duyguları, gelişimi ve iletişim dilindeki farklılıkları ele alan geniş literatürün kısa bir özetini vermektir. Bu modül farklılıkların ve benzerliklerin açıklamalarına odaklanmayı amaçlamaktadır. Evrenselci ve tikelci açıklamalar, psikolojik antropolojik perspektifin benzersizliğini göstermek için sunulmaktadır. Bu modül, insan deneyimine psikolojik yaklaşımı ele almakta ve psikoloji tarafından kabul edilen üç kategori (algı, biliş ve motivasyon) ve duygulara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim ve dil, çocuk gelişimi, içselleştirme ve kültürleşme üzerine aktarılacak yaklaşımların, farklılıkların ve benzerliklerin kaynaklarını ortaya koyması beklenmektedir.

Üçüncü modül "KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ve KOÇLUK" şimdiye kadar sunulan teoriler ile koçluk uygulaması arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Koçun koçluk ilişkisinde kendini konumlandırmasıyla ilgili olarak, bu modül etik ve emik bakış açılarını tartışmakta, ahlak felsefesi doğrultusunda nesnel ve öznel bakış açılarını ele almaktadır. Kültürel görelilik ve evrenselci yaklaşım, bir koçluk ilişkisinde koçun kendisini konumlandırmasına zemin hazırlamak üzere sunulmaktadır. Programın son eğitim modülü olarak bu modül, kültürle ilgili değişimi ve koçluğun bu değişim sürecine nasıl bir boyut kazandırabileceğini araştırmaktadır.

MODULE 4 - SUPERVISION - 3 HOURS

 

Program Language

Türkçe - İNGİLİZCE

Target Audience

Bu programda farklı kültürlerden veya farklı kültürel çevrede çalışan danışanlara koçluk yapan, farklılığı ve çeşitliliği anlama konusunda derinleşmek isteyen koçlar hedeflenmektedir.

 

Learning Objectives

Bu program psikolojik antropolojik yaklaşım doğrultusunda koçluk becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Çeşitliliğin anlamsal ve toplumsal boyutlarını ele alan bu program, koçlara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan koçların kendi kültürel önyargılarıyla yüzleşmeleri ve danışanlarının kültürel eğilimleri hakkında farkındalık kazanmaları beklenmektedir.

bottom of page