top of page
Yazılar Sayfası icon2-31.png

ICF KOÇLUK YETKİNLİKLERİ

ICF Temel Yetkinliklerinin bu çevirisi ICF Türkiye tarafından hazırlanmış ve Haziran/2021’de yayınlanmıştır. Bu belgenin onaylanmış çevirileri, www.coachingfederation.org adresindeki ICF Global web sitesinde mevcuttur. 

GÜNCELLENMİŞ ICF TEMEL YETKİNLİK MODELİ 

A. Temel 

1. Etik Kuralları Uygular 

Tanımı: Koçluk etik standartlarını anlar ve bunları tutarlılıkla uygular. 

 1. Müşteri, sponsor ve tüm diğer ilgili paydaşlarla ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve kişisel güvenilirlik sergiler. 

 2. Müşterinin kimliğine, çevresine, deneyimlerine, değerlerine ve inançlarına duyarlılık gösterir. 

 3. Müşteri, sponsor ve diğer ilgili paydaşlarla uygun ve saygılı bir dille iletişim kurar. 

 4. ICF Etik Kurallarına uyar ve Temel Değerlerini sürdürür. 

 5. Müşteri bilgilerinin gizliliğini, geçerli kanunlar ve ilgili sözleşmeler uyarınca korur. 

 6. Koçluk ile danışmanlık, terapistlik ve diğer benzer disiplinlerin farklarını ve sınırlarını bilir ve korur. 

 7. Gerektiğinde müşteriyi diğer uygun disiplinlere yönlendirir. 

 

2. Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir 

Tanımı: Açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli zihin yapısı geliştirir ve sürdürür. 

 1. Müşterinin kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu kabul eder. 

 2. Bir koç olarak sürekli öğrenme ve gelişimini devam ettirir. 

 3. Koçluğunu geliştirmek üzere sürekli geribildirim alabileceği pratikler yapar. 

 4. Kültürün ve farklı bakış açılarının kendisi ve diğerleri üzerindeki etkisinin farkında ve açık olur. 

 5. Farkındalıklarını ve sezgilerini müşterilerinin yararına kullanır. 

 6. Kendi duygularını yönetme becerisini geliştirir ve sürdürür. 

 7. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık yapar. 

 8. Gerektiğinde dış kaynaklardan yardım ister. 

B. İlişkiyi Birlikte Oluşturma 

3. Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür 

Tanımı: Müşteri ve ilgili paydaşlar ile koçluk sürecine, koçluk ilişkisine, planlamasına ve hedeflerine ilişkin açık ve anlaşılır anlaşma oluşturmak için iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci için olduğu gibi her bir koçluk seansı için de anlaşmalar yapar.

 

 1. Müşteriye ve ilgili paydaşlara koçluğun ne olduğunu ne olmadığını ve süreci açıklar.

 2. Müşteriyle ve ilgili paydaşlarla, koçluk ilişkisinde nelerin uygun olup olmayacağını, hangi hizmetlerin sunulup sunulmayacağını ve tarafların sorumluluklarını açıklayan anlaşmalar yapar. 

 3. Koçluk ilişkisine dair, lojistik bilgiler, ücretler, görüşme organizasyonu, süresi, sürecin sona erdirilmesi, gizlilik ve sürece diğerlerini dahil etme gibi konularda açıklık sağlayarak anlaşmaya varır. 

 4. Müşteri ve ilgili paydaşlar ile kapsamlı bir koçluk planı ve hedefleri oluşturmak için iş birliği yapar. 

 5. Müşteri ile müşteri-koç uyumluluğu konusunda iş birliği yapar. 

 6. Müşterinin seanstan ne elde etmek istediğini belirginleştirmesinde veya teyit etmesinde iş birliği yapar. 

 7. Müşterinin seans sonunda ulaşmak istediği sonuç için neyi belirlemeye ve neyi çözmeye ihtiyaç duyduğunu tanımlaması için alan açar/iş birliği yapar. 

 8. Koç, Müşterinin koçluk ilişkisinin bütününde ya da seans sonunda ulaşmak istediği sonuca ulaştığını anlaması için başarı ölçütünün tanımlanması ve teyit edilmesi için müşteriyle iş birliği yapar. 

 9. Seansın odağı ve süresini yönetmek için müşteriyle iş birliği yapar. 

 10. Müşteri tarafından aksi talep edilmediği sürece, Koç tüm seans boyunca müşterinin istediği sonuca ulaşması yönünde koçluk yapmayı sürdürür. 

 11. Koçluk ilişkisini, deneyimi onurlandıracak şekilde bitirmek üzere müşteriyle iş birliği yapar. 

 

4. İtimat ve Güven Oluşturur 

Tanımı: Güven verici ve destekleyici bir ortam sağlayarak müşterinin özgürce paylaşım yapması için alan açar, iş birliği yapar. Karşılıklı saygı ve güven ilişkisini sürdürür. 

 1. Müşteriyi kimliği, çevresi, deneyimleri, değer ve inançları da dahil olmak üzere bütünsel olarak anlamaya çalışır. 

 2. Müşterinin kimliğine, algısına, stiline ve kullandığı dile saygı gösterir; koçluğunu buna uyumlandırır. 

 3. Koçluk süresince müşterinin kendine has yeteneklerini, iç görülerini ve özgünlüğünü kabul eder ve saygı gösterir. 

 4. Müşteriyi destekler, empati ve ilgi gösterir. 

 5. Müşterinin duygularını, algılarını, endişelerini, kaygılarını, inançlarını ve önerilerini ifade etmesini kabul eder ve destekler. 

 6. Hassasiyet göstermek ve güven oluşturmak amacıyla açıklık ve şeffaflık sergiler. 

 

5. Koç Konumunu Sürdürür 

Tanımı: Açık, esnek, sağlam ve güvenli bir koç konumunu içselleştirerek müşteriyi tümüyle kapsayacak farkındalıkta ve anda kalır. 

 1. Odaklı, gözlemci, empatik ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren tarzını sürdürür. 

 2. Koçluk süreci boyunca merak gösterir. 

 3. Müşteriyle anda ve odakta kalmak üzere duygularını yönetir. 

 4. Koçluk süreci boyunca, müşterinin güçlü duyguları ile çalışırken kendine güvenir. 

 5. Bilmeme durumunda çalışmaktan rahattır. 

 6. Anlamlı sessizlik, duraklama ve yansıtmayı kullanarak müşterinin farkındalık yaşaması için alan açar.

 

C. Etkili İletişim 

6. Etkin Dinler 

Tanımı: Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine odaklanarak, kendisini bütünsel olarak ifade etmesini destekleyerek dinler. 

 1. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlayabilmek için onun kimliğini, ekolojisini, deneyimlerini, değer ve inançlarını dikkate alır. 

 2. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlamak ve açıklık sağlamak üzere müşteriye yansıtma veya özetleyerek geri besleme yapar. 

 3. Müşterinin anlattığının ardında daha fazlası olduğunda bunu fark eder ve araştırır. 

 4. Müşterinin duygularını, enerji değişimini, sözsüz ipuçlarını ve davranışlarını fark eder, kabul eder ve keşfeder. 

 5. Müşterinin kelimelerini, ses tonunu ve beden dilini bütünleştirerek tam olarak ne iletmek istediğini saptar. 

 6. Müşterinin seanslar boyunca tema ve kalıplarını fark edecek şekilde davranış ve duygularındaki eğilimlerine dikkat gösterir. 

 

7. Farkındalık Yaratır 

Tanımı: Güçlü sorular, anlamlı sessizlik, metaforlar ve benzetmeler kurma gibi araç ve yöntemleri kullanarak müşterinin iç görü ve farkındalık kazanmasını kolaylaştırır. 

 1. Neyin daha yararlı olabileceğine karar verirken müşterinin deneyimini dikkate alır. 

 2. Farkındalık ve iç görü uyandırmak amacıyla, gerektiğinde müşteriyi zorlar. 

 3. Müşterinin düşünme biçimi, değerleri, ihtiyaçları, istekleri ve inançlarına ilişkin sorular sorar. 

 4. Mevcut düşüncesinin ötesini keşfedebilmesine alan açmak amacıyla müşteriye sorular sorar. 

 5. Müşteriyi, o andaki deneyimini daha çok paylaşmaya davet eder. 

 6. Müşterinin gelişimini neyin zenginleştirdiğini fark eder. 

 7. Koçluk yaklaşımını müşterinin ihtiyacına göre uyarlar. 

 8. Müşteriye, mevcut ve gelecekteki davranış, düşünce veya duygu kalıplarını tanımlaması için alan açar. 

 9. Müşteriyi, ne yapmak istediği veya yapabileceği konusunda düşünmeye davet eder. 

 10. Müşteriyi, farklı çerçeveden bakması ve yeni bakış açıları oluşturması için destekler. 

 11. Müşterinin yeni farkındalıklar oluşturma potansiyeline hizmet edecek şekilde, kendi gözlemlerini, öngörülerini ve duygularını, doğruluk iddia etmeksizin, paylaşır. 

 

D. Öğrenme ve Gelişimi Destekleme 

8. Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır 

Tanımı: Müşterinin farkındalıklarını ve iç görülerini eyleme geçirmesi yönünde müşteriyle iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci boyunca müşterinin özerkliğini destekler. 

 1. Müşterinin yeni farkındalıklarını, iç görülerini veya öğrendiklerini, dünya görüşü ve davranışlarıyla bütünleştirmesi yönünde birlikte çalışır. 

 2. Müşterinin hedeflerini ve eylem adımlarını, sorumluluk üstlenme ölçütlerini tasarlaması ve yeni öğrendikleriyle bütünleştirmesi için iş birliği yapar. 

 3. Müşterinin hedefleri ve aksiyon adımlarını tasarlaması ve sorumluluk alması konularındaki özerkliğini kabul eder ve destekler. 

 4. Müşteriye, belirlediği eylem adımlarının oluşturacağı muhtemel sonuçları veya farkındalıkları düşünmesi yönünde destek verir. 

 5. Müşteriyi, sahip olduğu kaynaklar, destekler ve potansiyel engelleri dikkate alarak nasıl ilerleyeceğini düşünmeye davet eder. 

 6. Koçluk seansı içinde veya seanslar arasında öğrendiklerini ve öngörülerini özetlemek için müşteriyle iş birliği yapar. 

 7. Müşterinin gelişimini ve başarılarını kutlar. 

 8. Seansı kapatmak için müşteri ile iş birliği yapar.

bottom of page