top of page
Yazılar Sayfası icon2-31.png

ICF ETİK KURALLARI 

ICF; koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle ICF; tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri) etik davranış ve ilkelerine bağlı olmalarını, ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler. 

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler: 

Bölüm 1: Tanımlar 

Koçluk: Koçluk, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düşünceleri harekete geçiren ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır. 

ICF Koçu: ICF Koçu, ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı kabul eder ve ICF Etik Kurallarına olan sorumluluğuna and içer. 

Profesyonel Koçluk İlişkisi: Koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar. 

Koçluk İlişkisindeki Roller: Koçluk ilişkisindeki rolleri netleştirirken müşteri ile sponsor arasındaki ayrımı da belirtmek gerekir. Çoğunlukla müşteri ve sponsor aynı kişilerdir ve bu durumda müşteri olarak adlandırılır. Bir ayrım söz konusu olduğunda ICF bu rolleri aşağıdaki gibi tanımlar: 

Müşteri: Müşteri, koçluk hizmeti verilen kişidir. 

Sponsor: Ödemeyi yapan ve/veya koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, kurum veya onun temsilcileridir. 

Tüm durumlarda, koçluk bağlantı sözleşmeleri hem müşterinin, hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumlulukları (bunlar aynı kişi değilse) açıkça belirlenmelidir. 

Öğrenci: Bir koçluk eğitim programına kayıtlı veya koçluk sürecini öğrenmek, geliştirmek amacıyla veya koçluk becerilerini geliştirmek için mentor koç veya koç süpervizörü ile çalışan kişidir.

Çıkar Çatışması: Bir koçun, profesyonel olarak resmi görevlerinin amacını etkileyecek kadar özel ya da kişisel menfaate sahip olduğu bir durum.

 

 

Bölüm 2: ICF Etik Davranış Standartları 

Kısım 1: Genel Olarak Profesyonel Davranış 

Bir koç olarak, ben: 

 1. Koçluk eğitimi, koç mentorluğu, koç süpervizörlüğü de dahil olmak üzere tüm koçluk etkileşimlerimde, ICF Etik Kurallarına uygun olarak kendi davranışlarımı yönetirim. 

 2. Benim veya başkalarının dahil olduğu herhangi bir etik kuralın çiğnenmesi veya muhtemel ihlali hakkında bilgim olur olmaz, koç, koç mentoru veya eğitimciye yönelik uygun aksiyonlar alacağımı ve/veya ICF ile irtibata geçeceğimi taahhüt ederim. 

 3. ICF Etik Kuralları tarafından belirlenen sorumluluklardan haberdar edilmeleri gerekebilecek kuruluşlar, çalışanlar, sponsorlar, koçlar ve diğer kişiler dahil olmak üzere iletişim kurar ve onları bilgilendiririm.

 4. Mesleki etkinliklerimde yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, din ve engellilik dahil olmak üzere yasalara aykırı ayrımcılıktan uzak dururum. 

 5. Bir koç olarak sunduklarım, koçluk mesleği ve ICF hakkında yaptığım yazılı ve sözlü açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum. 

 6. Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF yeterliliklerimi tam ve doğru olarak belirtirim. 

 7. Başkalarının çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir edeceğim ve bunları kendime ait olarak sunmayacağım. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalarla karşı karşıya getireceğinin farkındayım. 

 8. Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konularımı her zaman tanımaya gayret ederim. Gerçekler ve durumlar gerektirdiği takdirde derhal uygun profesyonel destek isterim ve koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almak veya tamamen sona erdirmek de dahil olmak üzere uygun olan kararı alırım.

 9. Etik Kuralların, müşteriler, sponsorlar, öğrenciler, mentorluk ve süpervizyon ilişkilerim için geçerli olduğunun farkındayım. 

 10. Araştırmalarımı; yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ve konuya ilişkin uygulanabilir kılavuzlar çerçevesinde yapacak ve raporlayacağım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürüteceğim. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin yürürlükteki kanunları ile uyumlu olarak gerçekleştireceğim. 

 11. Koçluk görevim süresince alınan tüm kayıtların gizliliği, güvenliği ve kişiye özel oluşunu göz önüne alacağım ve geçerli yasalar anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde koruyacağım, saklayacağım ve yok edeğim. 

 12. ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanırım.

 

 

Kısım 2: Çıkar Çatışmaları

Bir koç olarak, ben; 

 1. Mevcut ve olası çıkar çatışmalarını bilinçli bir şekilde tanımlamaya çalışırım ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa edeceğim. Bu tür bir çatışma ortaya çıkarsa da bu süreçten çekilmeyi önereceğim. 

 2. İç koç olarak, rolleri netleştiririm. Tüm ilgili taraflar ile koçluk ve diğer fonksiyonel roller arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarını gözden geçireceğim ve sınırları net olarak belirleyeceğim. 

 3. Müşterimin verdiği referanslar nedeni ile üçüncü kişilere ödemeyi veya üçüncü kişilerden almayı beklediğim bedeller konusunda müşterimi ve onun sponsorunu bilgilendireceğim. 

 4. Karşılığı ne biçiminde ödenirse ödensin, adil bir koç/müşteri ilişkisini gözeteceğim. 

 

 

Kısım 3: Müşterilere Karşı Profesyonel Davranış: 

Bir koç olarak, ben: 

 1. Müşterilerin, potansiyel müşterilerin veya sponsorların koçluk sürecinin veya koç olarak kendimin potansiyel değeri konusunda, etik olarak doğru olduğunu bildiklerimi söyleyeceğim. 

 2. Müşterime ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde koçluğun içeriğini, gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını titizlikle açıklayacağım ve bunları anlamalarını sağlayacağım. 

 3. Koçluk ilişkisine başlamadan önce müşterilerim ve sponsor(lar)la açık, koçluk hizmet anlaşmaları veya sözleşmeleri yapacağım ve bunlara uyacağım. Bu anlaşma veya sözleşme, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içerecektir. 

 4. Müşterilerim ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziksel veya farklı etkileşimimi düzenleyen net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan sınırların farkında olma ve bunları belirleme sorumluluğunu taşıyacağım. 

 5. Mevcut müşterilerim ve sponsorları veya öğrenciler, mentorluk alanlar, süpervizyon alanlar dahil herhangi bir cinsel veya romantik yakınlığa girmekten kaçınacağım. Dahası, benim destek personelim ve / veya yardımcılarım da dahil olmak üzere taraflar arasında herhangi bir potansiyel cinsel yakınlık olasılığına karşı tetikte olacak ve genel güvenli bir ortam sağlamak amacıyla konuya eğilmek veya bağlantıyı iptal etmek üzere uygun önlemleri alacağım. 

 6. Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında müşterimin koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyacağım. Müşterinin koçluk ilişkimizden artık yarar sağlamadığına ilişkin belirtiler konusunda tetikte olacağım. 

 7. Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, müşteriyi veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendireceğim. Gerektiğinde veya uygun olduğunda müşterime başka profesyonellerden hizmet alması konusunda tavsiyede bulunacağım.

 

 

Kısım 4: Gizlilik / Mahremiyet 

Bir koç olarak, ben: 

 1. Tüm müşteri ve sponsor bilgileri ile ilgili, yasalar aksini gerektirmedikçe, en üst düzeyde gizlilik sağlayacağım. 

 2. Koç, müşteri ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık anlaşmalar yapacağım. 

 3. Koç, koç mentoru, koç süpervizörü, öğrenci koçların eğitimcisi konumundayken, müşteri ve sponsorla, öğrenciyle, mentorluk veya süpervizyon alanla hangi koşullar altında gizliliğin muhafaza edilemez olduğu (örneğin; yasadışı faaliyet, geçerli bir mahkeme emri uyarınca ya da mahkeme celbi; kendine veya başkalarına yakın veya muhtemel zarar verme riski; vb.) konusunda net anlaşmalar yaparım ve müşterinin ve sponsorunun, öğrencinin, mentorluk veya süpervizyon alanın rızasıyla ve bilerek bu gizlilik sınırını kabul ettiğini yazılı olarak vermesini sağlarım. Yukarıdaki durumlardan birinin uygulanabilirliğine makul biçimde inanıyorsam, ilgili yetkilileri bilgilendirme ihtiyacını duyabilirim. 

 4. Müşterilerime ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde benimle çalışanların tümünün ICF Etik Kuralları Kısım 4, Madde 26’da yer alan Gizlilik/Mahremiyet standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalmalarını talep ederim/şart koşarım. 

 5. Mesleki becerilerimin sürekli ve devam eden gelişim ihtiyacını karşılamayı taahhüt ederim. 

 

Bölüm 5: ICF Etik Andı

 

ICF Koçu olarak, müşterilerime ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamda topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum. ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk, mentorluk, eğitim, süpervizyon hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum. 

Eğer, bu Etik Yemini veya ICF Etik Kurallarının herhangi bir maddesini ihlal edersem ICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı hesap verebilirliğimin, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum

bottom of page